อ.นพ. จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์

ความชํานาญพิเศษ

– การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร นิ่วถุงน้ำดี และผ่าตัดผ่านกล้อง
– การผ่าตัดส่องกล้องซ่อมไส้เลื่อน
– โรคกระเพาะ โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
– การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารรักษาโรคอ้วน

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาเอก ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตร: สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตร: การผ่าตัดผ่านกล้องและการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
09.00 -12.00 น.
OPD Special clinic, SMC