ความชํานาญพิเศษ

ด้านโสต ศอ นาสิก และโรคทางสายเสียง

คุณวุฒิการศึกษา

  • Doctor of Medicine (MD), Faculty of Medicine, Ramathibodi hospital, Mahidol University
  • Graduate Diploma in Clinical Science (Otorhinolaryngology), Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  • Diplomate, Thai board of Otolaryngology – H&N Surgery, Royal College of Otolaryngology – H&N Surgery of Thailand

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
09.00 -12.00 น.
OPD Special clinic, SMC