ผศ.นพ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์

ความชํานาญพิเศษ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีวิทยา

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์ – วันศุกร์
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC