อ.นพ. ชลัช มิตรประชาปราณี

ความชํานาญพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

  • MD. Faculty of Medicine Khon Kaen University, Thailand 2008
  • Dilpomate clinical medical science in surgery, Khon Kaen university 2011
  • Thai board of thoracic surgery 2014

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC