ความชํานาญพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
09.00 -12.00 น.
(สัปดาห์ที่ 2-4)
OPD Special clinic, SMC