ผศ.นพ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล

ความชํานาญพิเศษ

ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
– การตัดเนื้องอกสมองด้วยวิธีส่องกล้อง และโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
10.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC