ผศ.นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์

ความชํานาญพิเศษ

– โรคกระดูกสันหลังทั่วไป (Orthopaedics Spine)
– ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็ก (Minimally Invasive Spine Surgery)
– ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic Spine Surgery)
– โรคกระดูกและข้อทั่วไป (General Orthopaedics)

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Observer in Endoscopic Spine Surgery, St. Anna Hospital, Herne, Germany
  • Fellowship in Spine Surgery, Spinal injury center, Fukuoka, Japan
  • Fellowship in Spine Surgery, Mie University, Mie, Japan
  • Fellowship in Spine Surgery, Stanford Health care, Stanford University, California, USA

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC