ผศ. นพ. อำนาจ กิจควรดี

ความชํานาญพิเศษ

– ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
– การผ่าตัดเนื้องอกฐานกะโหลกศีรษะ
– การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง

คุณวุฒิการศึกษา

  • พ.บ. (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ป.วิชาชีพชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วว. (ประสาทศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี แพทยสภา
  • Research Fellowship in Skull base neurosurgery จาก University Arkansas for Medical Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Certificate of international short course in epidemiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  • Certificate of instructor course in Advance trauma life support, Royal College of Surgery Thailand
  • Certificated of instructor course in advanced surgical skills for exposure in trauma, Royal College of Surgery, Thailand
  • Certificated of instructor course in Pre-Hospital trauma Life Support , Thailand

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์ 09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC