รศ.นพ. วินัย ศิริชาติวาปี

ความชํานาญพิเศษ

-ทางด้าน Orthopaedic Oncology (โรคเนื้องอกของกระดูก)

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรฯ ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
09.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC