รศ.นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา

ความชํานาญพิเศษ

– โรคกระดูกและข้อทั่วไป
– ด้าน Metabolic Bone Disease (โรคกระดูกพรุน)

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ร.พ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ ร.พ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร.พ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC