ความชํานาญพิเศษ

– วิงเวียน
– หูอื้อ
– เครื่องช่วยฟัง
– ประสาทหูเทียม
– ผ่าตัดแก้วหูและกระดูกหูผ่านกล้อง
– ผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ผ่านกล้อง
– ผ่าตัดต่อมน้ำลายผ่านกล้อง

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ป.ชั้นสูง (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
  • ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • MSc in Clinical Trials (University of London, UK)
  • PhD in Otology and Neurotology (University of Melbourne, Australia)

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
09.00 -16.00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,3,4)
OPD Special clinic, SMC