รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

ความชํานาญพิเศษ

– โรคกระเพาะ โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ริดสีดวงทวาร
– การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร นิ่วถุงน้ำดี และผ่าตัดผ่านกล้อง

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาเอก อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • ปริญญาเอก ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา

วุฒิบัตร: สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ