อ.นพ.อภิวัฒน์ เจริญรัตน์

ความชํานาญพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
13.00 -16.00 น.
OPD Special clinic, SMC