ความชํานาญพิเศษ

โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตทางระบบหายใจ

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ . ​รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ​( เกียรตินิยมอันดับ1)
  • ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไป ​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญด้านอายุรกรรมทั่วไป จาก แพทยสภา
  • ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบําบัดวิกฤติทางระบบหายใจ ​คณะแพทยศาสตร์ รพ. ​รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญด้านอายุรกรรม จาก แพทยสภา โรคระบบทางเดิน หายใจและเวชบําบัดวิกฤติทางระบบหายใจ
  • ​ฝึกอบรมในหลักสูตร International Training Program in Sleep Medicine คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรแสดงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจากสมาคมโรคจากการ หลับแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
09.00 -16.00 น.
วันศุกร์
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC