อ.นพ. อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์

ความชํานาญพิเศษ

ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
– การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
– การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องกระดูกสันหลัง

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร AO Spine fellowship ที่ Okayama University จังหวัดโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC