ตารางแพทย์ออกตรวจ SMC

คลินิกเฉพาะทาง (Special Clinic)

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.นพ.อาทิตย์ อ.นพ.ปัญญาวัฒน์ รศ.นพ.วินัย อ.นพ.เพิ่มศักดิ์ ศ.นพ.กิตติ อ.ณัฐพล ผศ.นพ.เกรียงไกร อ.พญ.นัธทมน อ.พญ.วิชชาภรณ์ อ.นพ.พงศธร
อ.นพ.ฤทธิ์ รศ.นพ.ศุภศิลป์ อ.นพ.อาทิตย์ อ.นพ.ฤทธิ์

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ผศ.นพ.อำนาจ ผศ.นพ.กฤษกร อ.นพ.อนุชิต อ.นพ.นนทพล ผศ.นพ.พิชเยนทร์

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
รศ.พญ.กมลวรรณ

(11.00-12.00)

ผศ.นพ.พลากร

(13.00-14.00)

ผศ.พญ.ปัทมา

(11.00-12.00)

ผศ.นพ.เก่งกาจ

(13.00-14.00)

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
รศ.นพ.พจน์ชวิทย์ อ.นพ.จักรพันธ์ อ.นพ.ธีรวีร์ อ.นพ.ภาณุ อ.นพ.อภิวัฒน์
อ.นพ.วีรพัฒน์ ผศ.นพ.สุริยะ
ผศ.นพ.กฤษฎา

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ผศ.นพ.องอาจ ผศ.นพ.องอาจ

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.นพ.คุณัช อ.นพ.ฐิติ อ.นพ.ฐิติ อ.นพ.คุณัช อ.นพ.ฐิติ อ.นพ.รชฏ อ.นพ.คุณัช อ.นพ.พรชัย อ.นพ.คุณัช
อ.นพ.ชลัช

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.นพ.ปกรณ์ อ.วิเขียร * (11.00-12.00)

* หมายเหตุ อ.วิเชียร ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ผศ.นพ.ณรงชัย ผศ.นพ.ณรงชัย

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.พญ.พัชรีภรณ์ อ.พญ.รัตติยาภรณ์

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
รศ.ดร.นพ.ภาธร * อ.พญ.จันธิชา อ.นพ.จักรี * อ.พญ.วัชรีพร * รศ.นพ.พรเทพ รศ.นพ.สงวนศักดิ์ อ.พญ.นิชธิมา
ผศ.นพ.เสกสันต์ * อ.นพ.จักรี *

* หมายเหตุ อ.วัชรีพร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1) / อ.ภาธร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1, 3, 4) / อ.เสกสันต์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2) / อ.จักรี (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2, 3, 4)

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ผศ.พญ.ภาณิชา ผศ.นพ.สงวนโชค อ.พญ.ศิริฤทัย อ.พญ.อมรรัตน์ อ.นพ.เจน ผศ.นพ.ธีระยุทธ
อ.พญ.นันทสิริ

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
รศ.นพ.เจริญ

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.สุชาอร อ.กุณฑล ศ.พญ.จามรี อ.ภัณธิลา อ.ผกาพรรณ อ.วธูหทัย ศ.พญ.จามรี อ.ยุทธพงศ์ อ.สุนีย์ อ.รัฐพล
อ.รสวันต์ *

* หมายเหตุ อ.รสวันต์ กรุณานัดหมายล่วงหน้า

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.สุรพล

คลินิกพิเศษ (Premium Clinic)

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
รศ.นพ.พิศาล อ.นพ.กวิน รศ.นพ.พิศาล อ.พญ.คู่ขวัญ รศ.นพ.กิตติ

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.นพ.สิทธิชัย

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.ศิรพงศ์ อ.ธนชัย อ.ศิรพงศ์

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
รศ.นพ.วัชรา

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ผศ.พญ.จิตติมา

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.นพ.เอกลักษณ์

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.นพ.อภิชาติ

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.กรรณิการ์

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.จินต์

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อ.ปณิตา